Hernieuwde certificering ISO 9001 2015 – 2017-2020

Onlangs ontvingen we onze hernieuwde ISO 9001:2015 en omdat je die niet zomaar krijgt kunnen we dat natuurlijk niet onbesproken laten!

Wat is ISO 9001:2015?

ISO 9001:2015 is een norm, die beschrijft waar een organisatie minimaal aan zou moeten voldoen om het mogelijk te maken dat processen worden beheerst en producten systematisch worden verbeterd. Hieronder volgt een overzicht van de vernieuwingen van de certificering:

1. Stakeholders identificeren en een duurzame, win-win relatie ontwikkelen

In andere managementmodellen, zoals INK/EFQM, is het al langer gebruikelijk om niet alleen de klanten als stakeholder te zien, maar ook andere partijen, zoals leveranciers, personeel, aandeelhouders en de samenleving. Een organisatie dient met alle partijen een praktische win-win relatie op te bouwen. Uw organisatie moet voordeel hebben van de relatie en de andere partij, de stakeholder, ook. Zo wordt een duurzame win-win relatie met alle stakeholders opgebouwd.

2. Risicomanagement gebruiken om processen te verbeteren

Risico’s zoals bankencrises, marktbubbels en tekorten op de arbeidsmarkt moeten worden gezien en er moet op worden geanticipeerd, als dat mogelijk is. Daarnaast moeten interne risico’s worden geïdentificeerd, zoals de veiligheid van informatie, het voorkomen van ongelukken en de beheersing van processen. Door de risico’s te zien en er op te anticiperen wordt een sterkere organisatie ontwikkeld en wordt een betere concurrentiepositie gecreëerd.

3. Input en output definiëren, meten en continue verbetering van processen

De nieuwe norm legt meer nadruk op het bepalen van de input en de de relatie met de gemeten output van processen. Een praktisch voorbeeld: welke artikelen zijn besteld (input) en hoe vaak worden verkeerde artikelen ontvangen (output)? Welke producten worden aan klanten geleverd (input) en hoe vaak ontstaat er toch een klacht (output)? Alle processen zijn op te delen in stapjes met een input aan de voorkant en een output aan de achterkant.

4. Kwaliteitshandboek eenvoudig en geïntegreerd

Dit onderwerp gaat over de integratie van verschillende normen in de ISO-familie. De opbouw van ISO 9001:2015 is qua hoofdstukindeling aangepast aan de andere normen. Daarmee passen bijvoorbeeld ISO 14001, ISO 27001 en andere normen bij elkaar en zijn ze makkelijk te integreren. Streef er naar dat het managementsysteem van uw organisatie kan worden samengevat in één overzichtelijk, eenvoudig format. Zo’n format hebben we kosteloos voor u klaarliggen.

5. Documentatie nodig, maar niet verplicht

De nieuwe versie van de norm ISO 9001 bevat minder verplichte procedures. Dat wil zeggen, minder verplichtingen om procedures uit te schrijven. Ze moeten wel worden toegepast in de praktijk. Het is nog even belangrijk om in de praktijk bijvoorbeeld afwijkingen in processen te registreren, te analyseren en processen aan de hand van deze oorzaakanalyses te verbeteren. Verder kunt u de uitwerkingen van procedures ook gewoon van ons ontvangen.

6. Leiderschap en de verantwoordelijkheid van de directie

Al in de vorige norm werd meer de nadruk gelegd op de directieverantwoordelijkheid, dat gaat nu nog verder. Men (de schrijvers van de norm) doet er van alles aan om te voorkomen dat ISO 9001 een papieren tijger wordt. Het gaat er om een organisatie effectief te besturen en de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de directie en het management team. ISO 9001 is niet iets extra’s, het gaat om meten van prestaties en de continue verbetering van processen.

7. De werkplek en werkomgeving continu verbeteren

Kaizen management is de moeder in het denken over managementsystemen. Vanuit die gedachte krijgt de werkplek nu meer aandacht. De werkplek is de plek waar de producten van klanten worden gemaakt c.q. waar de diensten worden geleverd. Is die werkplek en werkomgeving goed, behulpzaam, effectief, efficiënt?! Zijn de werkomstandigheden optimaal voor goede, snelle productie zonder faalkosten en fouten? Daarvoor vraagt de norm nu meer aandacht.

8. Kwaliteitsmanagement voor operators brengt ISO 9001 in de praktijk

ISO 9001 is een checklist voor een kwaliteitsmanagementsysteem. Zo’n systeem is geschreven voor leidinggevenden en de taal, die in de norm is gebruikt, is niet eenvoudig. Daarom hebben we een aparte training voor operators gemaakt. Daarmee kan een organisatie alle uitvoerende professionals in een dagdeel trainen in de toepassing van kwaliteitsmanagement met ISO 9001. Na deze training weten alle medewerkers wat ze moeten doen.

bron: Patagonia